Ευαγγελικό Ανάγνωσμα

Εὐαγγέλιον
(Ματθ. θ´ 36, ι´ 1-8)
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον.

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἰδὼν ὁ ᾽Ιησοῦς τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐῤῥιμμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα Μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν κατὰ πνευμάτων ἀκαθάρτων, ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ, καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. Τῶν δὲ δώδεκα Ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστι ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ ᾽Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ΄ ᾽Ιάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾽Ιωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ΄ Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος΄ Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης΄ ᾽Ιάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος΄ Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ ᾽Ιούδας ὁ ᾽Ισκαριώτης, ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ ᾽Ιησοῦς, παραγγείλας αὐτοῖς, λέγων΄ Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε. Πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾽Ισραήλ. Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε, λέγοντες΄ ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.

Ερμηνεία

Εκεῖνο τόν καιρό, ὃταν εἶδε ὁ Ἰησοῦς τόν κόσμο, τούς σπλαχνίστηκε, γιατί ἦταν ταλαιπωρημένοι καί ἐγκαταλειμμένοι σάν πρόβατα πού δέν ἔχουν ποιμένα. Κάλεσε τότε τούς δώδεκα μαθητές του καί τούς ἔδωσε τήν ἐξουσία πάνω στά δαιμονικά πνεύματα, γιά νά μποροῦν νά τά διώχνουν, καί νά μποροῦν νά θεραπεύουν κάθε ἀσθένεια καί κάθε ἀδυναμία.

Τά ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ Ἰησοῦ εἶναι τά ἑξῆς: Πρῶτος ὁ Σίμων, πού λέγεται Πέτρος, κι ὁ ἀδερφός του ὁ Ἀνδρέας· ὁ Ἰάκωβος, γιός τοῦ Ζεβεδαίου, κι ὁ ἀδερφός του ὁ Ἰωάννης· ὁ Φίλιππος κι ὁ Βαρθολομαῖος, ὁ Θωμάς κι ὁ Ματθαῖος ὁ τελώνης, ὁ Ἰάκωβος, γιός τοῦ Ἀλφαίου, καί ὁ Λεββαῖος, πού ἐπονομάστηκε Θαδδαῖος· ὁ Σίμων ὁ Κανανίτης κι ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, αὐτός πού τόν πρόδωσε.

Αὐτούς τούς δώδεκα τούς ἔστειλε ὁ Ἰησοῦς νά κηρύξουν, καί τούς ἔδωσε τίς ἑξῆς παραγγελίες: «Μήν πάρετε τό δρόμο γιά τήν περιοχή πού κατοικοῦν εἰδωλολάτρες καί μήν μπεῖτε σέ πόλη Σαμαρειτῶν.

Προτιμῆστε νά πᾶτε στούς Ἰσραηλίτες πού ἔχουν πλανηθεῖ. Ὅπου πάτε, νά κηρύττετε λέγοντας πώς ἔφτασε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Νά θεραπεύετε τούς ἀρρώστους, νά ἀνασταίνετε τούς νεκρούς, νά γιατρεύετε τούς λεπρούς, νά κάνετε καλά τούς δαιμονισμένους.

Δωρεάν τά λάβατε, δωρεάν καί νά τά δίνετε».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here