Ευαγγέλιο του 10ου αι. επιστρέφει στη Μονή Εικοσιφοίνισσας

Ένα από τα παλαιότερα στον κόσμο σωζόμενα ελληνικά χειρόγραφα ευαγγέλια, γραμμένο στο τέλος του 10ου- αρχές του 11ου αιώνα, που είχε κλαπεί από την...

Ευαγγέλιο Κυριακής 15 Δεκεμβρίου 2019 – Άγιος Ελευθέριος και η μητέρα...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 15 Δεκεμβρίου 2019. ΙΑ' Κυριακής Λουκά και Κυριακής των Αγίων Προπατόρων. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Άγιος Ελευθέριος ο Ιερομάρτυρας και η...

Τὸ Δ΄ Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον.

Τή μιά τών σαββάτων, όρθρου βαθέος ήλθον επί τό μνήμα, φέρουσαι ά ητοίμασαν αρώματα, καί τινες σύν αυταίς. ευρον δέ τόν λίθον αποκεκυλισμένον από τού μνημείου,

Τὸ Γ΄ Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον.

Αναστάς ο Ιησούς πρωϊ πρώτη σαββάτου εφάνη πρώτον Μαρία τή Μαγδαληνή, αφ' ης εκβεβλήκει επτά δαιμόνια. εκείνη πορευθείσα απήγγειλε τοίς μετ' αυτού γενομένοις, πενθούσι καί κλαίουσι. κακείνοι ακούσαντες ότι ζή καί εθεάθη υπ' αυτής ηπίστησαν.

Τὸ Β΄ Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον.

Διαγενομένου τού σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή καί Μαρία η τού Ιακώβου καί Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα, ίνα ελθούσαι αλείψωσιν αυτόν.

Τὸ A΄ Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον.

Τώ καιρώ εκείνω, οι ένδεκα μαθηταί επορεύθησαν εις τήν Γαλιλαίαν εις τό όρος ου ετάξατο αυτοίς ο Ιησούς....

Τὸ ΙΑ΄ Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον.

Τώ καιρώ εκείνω, εφανέρωσεν εαυτόν ο Ιησούς τοίς μαθηταίς αυτού, εγερθείς εκ νεκρών, καί λέγει τώ Σίμωνι Πέτρω, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλέον τούτων;

Τὸ Ι΄ Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον.

Τώ καιρώ εκείνω, εφανέρωσεν εαυτόν ο Ιησούς τοίς μαθηταίς αυτού, εγερθείς εκ νεκρών, επί τής θαλάσσης τής Τιβεριάδος, εφανέρωσε δέ ούτως.

Τὸ Θ΄ Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον.

Ούσης ούν οψίας τή ημέρα εκείνη τή μιά τών σαββάτων, καί τών θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι διά τον φόβον τών Ιουδαίων , ήλθεν ο Ιησούς καί έστη εις τό μέσον, καί λέγει αυτοίς,

Τὸ Η΄ Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον.

Τώ καιρώ εκείνω, Μαρία ειστήκει πρός τώ μνημείον κλαίουσα έξω, ως ούν έκλαιε, παρέκυψεν εις τό μνημείον, καί θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκοίς καθεζομένους,...

Τὸ Ζ΄ Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον.

Τή μιά τών σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωϊ σκοτίας έτι ούσης, εις τό μνημείον, καί βλέπει τόν λίθον ηρμένον εκ τού μνημείου...

Τὸ ΣΤ΄ Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον.

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀναστὰς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκ νεκρῶν ἔστη ἐν μέσῳ τῶν Μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. Πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν.

Τὸ Ε΄ Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον.

Τώ καιρώ εκείνω, ο Πέτρος αναστάς έδραμεν επί τό μνημείον, καί παρακύψας βλέπει τά οθόνια κείμενα μόνα. καί απήλθε, πρός εαυτόν θαυμάζων τό γεγονός.

Δημοφιλη Αρθρα