Ο σταυρός που κουβαλάμε...

Ελλείψει ιερέως, εκείνος ο οποίος θα αναγνώσει την παρούσαν ευχήν πρέπει να είναι καθαρός καθ’ όλα. Παίρνει τον Τίμιον Σταυρόν σταυρώνει το βασκανόμενον και λέγει:

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο θεός ημών δόξα σοι.

Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.Άγιος ο θεός, άγιος ισχυρός, άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς (εκ. γ’).

Δόξα Πατρί και Υιώ, και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.Δόξα Πατρί κ.λπ.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.Δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Και τα παρόντα τροπάρια,    ή χ ο ς    π λ.    δ’.

Κύριε όπλον κατά του διαβόλου, τον Σταυρόν Σου ημίν δέδωκας φρίττει γαρ και τρέμει, μη φέρων καθοράν αυτού την δύναμιν. Ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησε. Δια τούτο προσκυνούμεν την ταφήν σου και την έγερσιν.

Άγιοι Ανάργυροι και θαυματουργοί, επισκέψασθε τας ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε ημίν.

Αθλοφόρε άγιε και ιαματικές Παντελεήμων, πρέσβευε τω ελεήμονι θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταις ψυχαίς ημών.

Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον.

Ως ουν Λυαίου καθείλες την έπαρσιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως άγιε Μεγαλομάρτυρ Δημήτριε Χριστόν τον θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Την πάσαν ελπίδα μου, εις σε ανατίθημι, Μήτερ του θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου.

Και  την  παρούσαν   ευχήν

Κύριε ο θεός ημών, ο Βασιλεύς των αιώνων, ο Παντοκράτωρ και Παντοδύναμος, ο ποιών πάντα και μετασκευάζων μόνω τω βούλεσθαι ο την επταπλάσιον κάμινον και την φλόγα την εν Βαβυλώνι εις δρόσον μεταβαλών, και τους αγίους σου   τρεις  παίδας  σώους  διαφυλάξας ο ιατρός και θεραπευτής των ψυχών ημών η ασφάλεια των εις σε ελπιζόντων, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, απόστησον πάσαν διαβολικήν ενέργειαν, πάσαν σατανικήν έφοδον, και πάσαν επιβουλήν, περιέργειάν τε πονηράν και βλάβην, και οφθαλμών βασκανίαν των φθονερών και πονηρών ανθρώπων από του δούλου σου (δείνα)  και η  από ωραιότητος ή  ανδρείας ή  ευτυχίας ή  ζήλου ή και φθόνου βασκανίας συνέβη αυτός, φιλάνθρωπε Δέσποτα, έκτεινον την κραταιάν σου χείρα, και τον βραχίονα σου τον ισχυρόν και ύψιστον και επισκοπών επισκόπησαν το πλάσμα σου τούτο, και κατάμπεμψον  αυτώ άγγελον κραταιόν, ειρηνικόν, ψυχής και σώματος φύλακα, ος  επιτιμήσει  και  απελάσει  απ’  αυτού πάσαν βλάβην, πάσαν πονηράν βουλήν, πάσαν  φαρμακείαν και βασκανίαν των φθονερών ανθρώπων, και υπό σου ο σος ικέτης φρουρούμενος μετ’  ευχαριστίας ψάλλει σοι Κύριος εμοί βοηθός και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει μοι άνθρωπος και πάλιν ου φοβηθήσομαι  κακά, ότι συ μετ’ εμεού ει ότι συ ει ο θεός κραταίωνά μου,ισχυρός,εξουσιαστής, αρχών ειρήνης,Πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Ναι, Κύριε ο θεός ημών, φείσαι του πλάσματός σου, και ρύσαι τον δούλον σου (δείνα) από πάσης βλάβης, από πάσης επηρείας και από πάσης βασκανίας, και ανώτερον αυτόν και ημάς παντός  κακού  διαφύλαξον πρεσβείαις της υπερευλογημένης ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, των φωτοειδών Αρχαγγέλων  και πάντων σου των αγίων. Αμήν.

Ευχή επί πάσαν  αρρώστιαν.

Δέσποτα Παντοκράτωρ, ιατρέ ψυχών και σωμάτων, ο ταπεινών και ανυψών,παιδεύων και πάλιν ιώμενος τον αδελφόν ημών  (τον  δείνα)  τον ασθενούντα  επίσκεψαι εν τω ελέει σου, έκτεινον τον βραχίονα σου, τον πλήρη ιάσεως και θεραπείας και ίασαι αυτόν εξανιστών από κλίνης, και αρρωστείας επιτίμησον τω πνεύματι της ασθενείας απόστησον, απ’ αυτού πάσαν πληγήν, πάσαν αλγηδόνα, πάσαν μάστιγα, πάντα πυρετόν ή ρίγος και ει τι εστίν εν αυτώ πλημμέλημα ή ανόμημα, άφες, συγχώρησαν δια την Σην φιλανθρωπίαν. Ναι, Κύριε, φείσαι του πλάσματός Σου, εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών, μεθ ου ευλογητός ει, συν τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ Σου Πνεύματι, νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ετέρα ευχή.

Κύριε ο θεός ημών, ο τα χρόνια και δεινά πάθη λόγω μόνω θεραπεύσας, ο την πενθεράν Πέτρου πυρέσσουσαν ιασάμενος Αυτός, και νυν, Δέσποτα, ίασαι τον δούλον Σου (δείνα) από της συνεχούσης αυτόν μάστιγος, ο παιδεύων συμπαθώς, και ιώμενος αγαθώς, ο πάσαν νόσον και μαλακίαν αφαιρείσθαι δυνάμενος και ανάστησον αυτόν από κλίνης οδυνηράς και από στρωμνής κακώσεως, επιθείς επ’ αυτόν το φάρμακον του ελέους Σου παράσχου αυτώ τελείαν ίασιν και υγείαν. Ότι Συ ει ο ιατρός των σωμάτων και των ψυχών ημών και Σοι την δόξαν αναπέμπομεν τω Πατρί, και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών κ.τ.λ.

Μετά παίρνει την κανδήλαν τον σταυρώνει δια του Τιμίου Σταυρού και λέγει: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Και με το έλαιον του κανδηλίου χρίει τον βασκανόμενον και με αυτό θεραπεύεται ο ασθενής δια της πίστεως.Αναγιγνώσκεται και εις το ανεμοπύρωμα και την λιόκρισιν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ