Ευχή μπροστά στον Πανάγιο Τάφο.

Του π. Μητροφάνου, φύλακα Παναγίου Τάφου
Κύριε Ιησού Χριστέ, ό Θεός ημών, ό Άναστάς εκ νεκρών, πρόσδεξαι ημών τας εύχάς και τας δεήσεις και το προσκύνημα κατενώπιον τον Παναγίου Σου Τάφου και άνάστησον ημάς ό Άναστάς εκ νεκρών και πάσι την Άνάστασιν την Σήν χαρισάμενος και πάσι τοις πεσούσι παρέχων Άνάστασιν!

 
Ίνα γαρ κοινωνούς ημάς δείξης της Σης Αναστάσεως, κατήλθες εν τω Αδη! Ίνα φώτισης το σκότος ημών, κατήλθες το Φώς εν τω σκότει και διέλυσας τα σκότη του Άδου, διό και βολίσι και αστραπαίς και ακτίσι και πυρίνοις γλώσσαις το Αγιον Φώς της Σης Αναστάσεως φωτίζει ημών τα σκότη και όράται απεριέργοις και καθαροίς όφθαλμοίς.
 
Σύ γάρ ει ή Άνάστασις ημών εν τοις του βίου δεινοίς, Σύ ει το Φώς ημών πορευομένων έν τω σκότει της παρούσης ζωής… Σύ ει ή Εγερσις ημών πεσόντων παγίσι του εχθρού της σωτηρίας ημών, Σύ ει ή Ειρήνη ημών έν άσυμφωνίαις διακρινουμένων, Σύ ει ή Χαρά ημών, ότι «χαίρετε» εβόησας γυναιξί μυροφόροις, Σύ ει ό Άρτος της Ζωής ό εκ τον Ουρανού καταβάς, ό πάντοτε έσθιόμενος και μηδέποτε δαπανώμενος, αλλά τούς μετέχοντας αγιάζων και έγείρων εκ φθοράς, Σύ ει ή Άνάστασις ημών, ό τοις πεσούσι παρέχων Άνάστασιν και Σοί την δόξαν άναπέμπομεν σύν τω Άνάρχω Σου Πατρί και τω Παναγίω και άγαθώ και Ζωοποιώ σου Πνεύματι, νύν και άεί και εις τούς Αιώνας των Αιώνων. Αμήν
 
A Prayer Before the All-Holy Sepulchre
By Fr. Mitrophanes, Guardian of the Holy Sepulchre

 
Lord Jesus Christ our God, Who art Risen from the dead, receive our prayers and supplications and also my pilgrimage to Thine All-Holy Tomb; and raise us up, Who art Risen from the dead, granting Thy resurrection to all, and raising all who have fallen. To bring us into communion and show us Thy Resurrection, Thou didst descend into Hades.
 
To illumine our darkness, Thou camest as Light into the darkness and dispelled the darkness of Hades, and as an arrow and lightning and uncreated tongues of fire the Holy Light of Thy Resurrection illumines our darkness and purifies our vision. Thou art our Resurrection from the sufferings of life.
 
Thou art our Light leading us through the darkness of this present life. Thou art our Resurrection who art fallen into the traps of the enemy of our salvation. Thou art our Peace distinguishing disharmony. Thou art our Joy, for the Myrrhbearing women cried “rejoice!”.
 
Thou art the Bread of Life Who came down from Heaven, of which whosoever eats none will go hungry, and sanctifiest those who participate and raisest them from corruption. Thou art our Resurrection, providing resurrection to all who have fallen, and to Thee do we ascribe glory together with Thine Beginingless Father and Thine All-Holy, Good, and Life-Giving Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen.
 
Translated by John Sanidopoulos

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ