Γενικά στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο (καί ὄχι µόνο) ὅταν δέν ὑπάρχει ἀληθινή συνείδηση τῆς ἀποστολῆς τῶν ἀνθρώπων ἀλλά µόνο διάθεση προβολῆς καί ἐπικαρπίας ἀνθρωπίνων ἐπιδιώξεων, παρατηρεῖται πάµπολλες φορές τό φαινόµενο ὄχι µόνο νά δείχνουν ἀχαριστία οἱ ἄνθρωποι σέ ἀνθρώπους πού τούς ἔχουν βοηθήσει καί προάγει, ὄχι µόνο νά τούς λησµονοῦν ἀλλά καί νά στρέφονται µέ ἀντιπάθεια ἐναντίον τους.

Τό ἴδιο συµβαίνει καί στούς χώρους ὅπου ἐµφανίζεται ἡ ὁποιασδήποτε µορφῆς πολιτική ἐξουσία καί κάθετι πού ἐνεργεῖται γιά νά ἐκµεταλλευτεῖ ἀνθρώπους καί ὄχι γιά νά τούς ὑπηρετήσει.

Μόνο τό ἀληθινό φρόνηµα πού διδάσκει ἡ Ἁγία Ἐκκλησία µας δέν ὑπηρετεῖ µέ ἀνθρώπινο, ἐπίγειο, κοσµικό, ἀνθρωπάρεσκο τρόπο ἀλλά ὠφελεῖ ὁλόκληρο τόν ἄνθρωπο (ψυχή καί σῶµα) καί πραγµατικά, ἀληθινά.

Αὐτή τήν λάθος τακτική, τήν ἀχαριστία καί τήν παντελῆ ἔλλειψη µνήµης ποτέ κανένας ἅγιος, ἄνθρωπος Τοῦ Θεοῦ, γνήσιος µαθητής τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας µας ἤ ἁπλός πιστός δέν τήν ἐφάρµοσε ἤ τήν ἀκολούθησε.

Ἄλλωστε ὄχι µόνο πιστός ἀλλά οὔτε οἱ ἄνθρωποι πού ἀγνοοῦν Τόν Θεό κοσµικοί πού θέλουν νά εἶναι συνεπεῖς, εἰλικρινεῖς, λογικοί καί τίµιοι µέ τόν ἑαυτό τους καί τούς ἄλλους συνανθρώπους δέν καταδέχονται ποτέ νά συµπεριφερθοῦν µέ τέτοια ἀφροσύνη.

Κι ὅµως! Ἡ ἀφροσύνη καί ἡ τακτική αὐτή, πού εἶναι ἴδιο ἀνθρώπων, πού δέν θέλουν νά δουλεύσουν, ἀλλά µόνο νά ἐκµεταλλευτοῦν ὅλους τούς ἄλλους συνανθρώπους τους πρός δική τους προβολή καί ὠφέλεια, κατέστρεψε τήν Ἁγία πατρίδα µας, κατέστρεψε τίς οἰκογένειες, ἔδιωξε ἔδιωξε µέ ἀστοργία τά παιδιά της, γιά νά ἐργάζονται στό ἐξωτερικό, ὑπηρετῶντας ἔθνη πού δέν γνώρισαν τήν γνήσια καί Ἀληθινή Ζωή καί Πίστη, καί ἡ ἴδια νοοτροπία θά συνεχίσει νά διαφηµίζεται ἕως ὅτου ὁ Μόνος Ἀληθινός ἐν Τριάδι Θεός µας βάλλει τέλος στήν ἀνοησία διότι ἡ βλακεία στό τέλος αὐτοκαταστρέφεται…

Πόσο, ὅµως, διαφορετική καί ὡραία εἶναι ἡ Πραγµατικότητα τῆς Ἐκκλησίας µας!

Ὁ τελευταῖος ἀπό τούς τέσσερις Ἁγίους Εὐαγγελιστές µας, ὁ Ἅγιος Εὐαγγελιστής Ἰωάννης µιλάει µέ τέτοια ἀγάπη στό Εὐαγγέλιό του γιά τόν πρῶτο του Πνευµατικό Πατέρα πού δέν θά τήν συναντήσει ποτέ κανείς. Πράγµατι!

Ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς Ἀγάπης ἀξιώθηκε νά ἔχει τόν µεγαλύτερο, ἀνθρωπίνως, Πνευµατικό Πατέρα πού ὑπῆρξε ποτέ καί πάλι ἐξ αἰτίας Αὐτῆς τῆς Ἀγάπης ἀξιώθηκε νά γίνει ὁ Ἠγαπηµένος Μαθητής Τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου.

«Ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλµένος παρά Θεοῦ, ὄνοµα αὐτῷ Ἰωάννης. Οὗτος ἦλθεν εἰς µαρτυρίαν, ἵνα µαρτυρήσει περί τοῦ Φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι’ αὐτοῦ.

Οὐκ ἦν ἐκεῖνος Τό Φῶς ἀλλ’ ἵνα µαρτυρήσει περί Τοῦ Φωτός.»…

Ἦταν τέτοια ἡ ἀγάπη του γιά τόν πρῶτο του Πνευµατικό Πατέρα ὥστε µόνο σέ ἐκεῖνον Ἐκεῖνος τοῦ ἐκµυστηρεύτηκε τήν Θεία ὀπτική καί πεντακάθαρη Γνώση πού ἔχει, εἶχε καί θά ἔχει ὁ Μεγαλύτερος ἄνδρας πού ὑπῆρξε ποτέ…

«Ὁ ἄνωθεν Ἐρχόµενος ἐπάνω πάντων ἐστίν.

Ὁ ὤν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστί καί ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ.

Ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ Ἐρχόµενος ἐπάνω πάντων ἐστί

Καί ὁ ἐώρακε καί ἤκουσε τοῦτο µαρτυρεῖ καί τήν µαρτυρίαν Αὐτοῦ οὐδείς λαµβάνει.»…

Εἶναι ὁ «Μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν» καί ἡ γνώση Του τοῦ τί πραγµατικά εἶναι ὁ ἄνθρωπος, αὐτό τό εὐεργετηµένο ἀπείρως πλάσµα Του Θεοῦ καί ὅµως τόσο ἀνάξιο γι’ αὐτό, ξεπερνάει κάθε ὅριο…

Δέν ἤθελε γιά Τόν Ἑαυτό Του τίποτε Αὐτός πού ἔσεισε ὅλο τό Ἰσραήλ πρίν ἔρθει ὁ Θεός Λόγος… Γιά αὐτό ὅταν Τόν ρώτησαν ἐπίµονα Ποιός εἶναι τούς ἀπάντησε ὅτι εἶναι «Φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήµῳ», «καθώς εἶπεν Ἠσαΐας ὁ Προφήτης».

«Ἡ Φωνή Τοῦ Λόγου, ὁ Λύχνος Τοῦ Φωτός, ὁ Ἑωσφόρος».

Αὐτό µᾶς λέει ἡ Ἁγία µας Ἐκκλησία. Αὐτοί οἱ δύο Ἄνθρωποι ( ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής) ἦσαν καί εἶναι ἡ Πνευµατική Ἄνοιξη τοῦ Σύµπαντος Κόσµου γιατί εἶπαν, ἔκαναν καί ἔδειξαν αὐτά ἀκριβῶς πού εἶχαν διδαχθεῖ.

Δηµήτρης Νεαπολίτης

«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀρ. Φύλλου 198

Φεβρουάριος 2019

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here