Ο Ιησούς ωνομάσθη άνθρωπος, ωνομάσθη υιός του ανθρώπου, ωνομάσθη οδός, ωνομάσθη θύρα καί πέτρα…

Διατί ωνομάσθη οδός;

Δια να μάθης ότι μέσω αυτού ανερχόμεθα προς τον Πατέρα του.

Διατί ωνομάσθη πέτρα;

Δια να διδαχθής την ωφελιμότητα και την στερεότητα της πίστεως.

Διατί ωνομάσθη θεμέλιος;

Διά να μάθης ότι βαστάζει όλα.

Διατί ωνομάσθη ρίζα;

Δια να μάθης ότι ανθούμεν εφ’ όσον μένομεν εις αυτόν.

Διατί ωνομάσθη ποιμήν;

Διότι μας ποιμαίνει και μας τρέφει.

Διατί ωνομάσθη πρόβατον;

Διότι προς χάριν μας εθυσιάσθη…

Διατί ωνομάσθη Ζωή;

Διότι μας ανέστησε ενώ ήμεθα νεκροί.

Διατί ωνομάσθη φως;

Διότι μας έβγαλε από το σκοτάδι.

Διατί ωνομάσθη βραχίων;

Διότι είναι ομοούσιος με τον Πατέρα του.

Διατί ωνομάσθη λόγος;

Διότι εγεννήθη από τον Πατέρα…

Διατί ωνομάσθη ιμάτιον;

Διότι με το βάπτισμα έχω ενδυθή αυτόν.

Διατί ωνομάσθη τράπεζα;

Διότι τρώγω αυτόν με το να λάβω μέρος εις τα μυστήρια.

Διατί ωνομάσθη οίκος;

Διότι κατοικώ εις αυτόν.

Διατί ένοικος;

Διότι γινόμεθα ναός του.

Διατί ωνομάσθη κεφαλή;

Διότι έγινα μέλος του σώματός του.

Διατί ώνομάσθη νυμφίος;

Διότι συνεδέθη μαζί μου ως να είμαι νύμφη του.

Διατί ώνομάσθη αγνός;

Διότι με επηρεν ως παρθένον».

Ί. Χρυσόστομος, Άπαντα 10, 95

“ΕΚΕΙΝΟΣ”, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Ευθυμίου Στυλίου, εκδόσεις Γρηγόρη, σελ. 69-70

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here