Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα 13:17-21

Ἀδελφοί, πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες, ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες, ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν, πεποίθαμεν γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσι καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. Περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν. Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν ᾽Ιησοῦν, καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ἡμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
17 Νά ὑπακοῦτε στούς πνευματικούς προϊσταμένους σας καί νά ὑποτάσσεσθε τελείως σ’ αὐτούς. Διότι αὐτοί ἀγρυπνοῦν γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν σας, καθώς θά δώσουν λόγο στό Χριστό γιά τίς ψυχές σας. Νά τούς ὑπακοῦτε, γιά νά ἐνθαρρύνονται μέ τήν ὑπακοή σας, ὥστε νά ἐπιτελοῦν τό ἔργο τους αὐτό μέ χαρά καί ὄχι μέ στεναγμούς. Ἄλλωστε δέν σᾶς συμφέρει νά στενάζουν ἐξαιτίας σας οἱ πνευματικοί σας προεστοί, ἐπειδή ὁ Θεός θά σᾶς τιμωρήσει γι’ αὐτό.

18 Νά προσεύχεσθε γιά μᾶς. Καί ἔχουμε τό θάρρος νά ζητήσουμε τίς προσευχές σας, διότι εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ συνείδησή μας δέν μᾶς τύπτει σέ τίποτε, ἀλλά μᾶς δίνει ἀγαθή συμμαρτυρία, ἀφοῦ πάντοτε καί σέ ὅλα θέλουμε νά συμπεριφερόμαστε καλά.

19 Σᾶς παρακαλῶ λοιπόν νά τό κάνετε αὐτό περισσότερο γιά μένα, γιά νά μπορέσω νά ἔλθω ξανά κοντά σας τό συντομότερο.

20 Καί ὁ Θεός, πού εἶναι ὁ χορηγός καί νομοθέτης τῆς εἰρήνης, ὁ ὁποῖος ἀνέστησε ἐκ νεκρῶν τόν μεγάλο ποιμένα τῶν πνευματικῶν προβάτων προκειμένου νά εἰσέλθει στόν οὐρανό καί νά προσφέρει ἐκεῖ ὡς ἐξιλαστήριο θυσία τό αἷμα του, μέ τό ὁποῖο ἐπικυρώθηκε διαθήκη αἰώνια, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό δηλαδή,

21 εὔχομαι νά σᾶς τελειοποιήσει σέ κάθε ἀγαθό ἔργο, ὥστε νά κάνετε τό θέλημά του. Αὐτός νά ἐνεργήσει στό ἐσωτερικό σας ἐκεῖνο πού εἶναι ἀρεστό ἐνώπιόν του διαμέσου τῆς μεσιτείας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, στόν ὁποῖο ἀνήκει ἡ δόξα στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ – ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ