Ευχή για το Νέο Έτος. Κύριε ο Θεός ημών.

Κύριε ο Θεός ημών,
ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος,
ο άναρχος και ατελεύτητος και επέκεινα παντός χρόνου νοούμενός τε και υπάρχων,
ο πάσης εκτός μεταβολής τε των όντων και αλλοιώσεως,
ο τον πάντα χρόνον τον τε γεγονότα τον τε όντα και τον εσόμενον πληρών,
ο εν τη αφάτω σου μακροθυμία καταξιώσας ημάς εις νέον ενιαυτόν εισελθείν·
αυτός, πανάγαθε Δέσποτα,
την είσοδον ταύτην τη θεία σου χάριτι ευλόγησον·
όμβρους ειρηνικούς προς καρποφορίαν τη γη δώρησαι·
τους αέρας υγιεινούς και ευκράτους ανθρώποις τε και κτήνεσι κατασκεύασον·
δός ημίν εν ειρήνη και ομονοία βεβαία τον κύκλον αυτού διελθείν,
τω στεφάνω της δόξης των αρετών κοσμούμενους,
τω φωτί των εντολών σου ευσχημόνως ως εν ημέρα καλώς οδεύοντας.
Την αγίαν ημών εκκλησίαν καλώς διαφύλαξον.

Την νεότητα παιδαγώγησον,
το γήρας περικράτησον,
τους εσκορπισμένους επισυνάγαγε,
τους πεπλανημένους επανάγαγε και σύναψον τη αγία σου εκκλησία.

Ελθέτω δη εφ’ ημάς η βασιλεία σου,
βασιλεία πάντων των αιώνων,
βασιλεία χρηστότητος,
δικαιοσύνης και ειρήνης,
και αξίωσον ημάς εν ενί στόματι και μιά καρδία υμνείν σε και δοξάζειν
τον εν Τριάδι άναρχον Θεόν
εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ