Κυριακή Ι΄ Λουκά – Σεβασμός στην αργία της Κυριακής.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
 
1. Ήμερα αφιερωμένη στον Κύριο
Ήταν Σάββατο και ό Κύριος «ην διδάσκων έν μια των συναγωγών»· δίδασκε σέ μία άπό τις Συναγωγές. Τότε, όπως μας πληροφορεί ή ση­μερινή εύαγγελική περικοπή, είδε μία γυναίκα «συγκύπτουσα», βαθιά κυρτωμένη, τήν όποία καί θεράπευσε.

Είναι άξιοσημείωτο ότι ό Κύριος συνήθιζε κάθε Σάββατο νά πηγαίνει στή Συναγωγή καί νά συμμετέχει στήν κοινή προσευχή καί τή με­λέτη τοΰ θείου Νόμου «κατά τό εϊωθός αύτώ» (Λουκ. δ’ 16).

Καί παρά τις άντιδράσεις τών φθονερών Ιουδαίων άρχόντων δέν δίσταζε νά θεραπεύει τούς άσθενεΐς πού Τόν πλησίαζαν, διότι ήθελε νά διδάξει τούς τυπολάτρες Ιουδαί­ους ότι ή φιλανθρωπία καί τά έργα τής άγάπης δέν καταργούν τήν άργία τοΰ Σαββάτου άλλά τήν έξαγιάζουν.

Αύτό πού ήταν τό Σάββατο γιά τούς Ιου­δαίους είναι ή Κυριακή γιά έμας τούς χριστια­νούς. Είναι ήμέρα άφιερωμένη στόν Κύριο, δι­ότι τήν ήμέρα αύτή ό Θεάνθρωπος άναστήθηκε καί κατετρόπωσε τόν διάβολο καί τόν θά­νατο.

Άπό τότε γιά τούς χριστιανούς κάθε Κυ­ριακή είναι γιορτή! Είναι ή ήμέρα πού πανηγυ­ρίζουμε τόν θρίαμβο τής Αναστάσεως καί δο­ξάζουμε τόν φιλάνθρωπο Θεό πού μας χάρισε τή δυνατότητα της σωτηρίας μας.

Για τόν λόγο αύτό ή ‘Εκκλησία μας καλεί νά συμ­μετέχουμε στόν άναστάσιμο ‘Όρθρο καί τή θεία Λειτουργία.

Παράλληλα, σύμφω­να μέ τό παράδειγμα του Κυρίου, καλού­μαστε νά έξαγιάζουμε τήν ήμέρα της Κυ­ριακής μέ έργα όγάπης καί προσφοράς πρός τόν συνάνθρωπο άλλα καί μέ τή μελέτη τών Αγίων Γραφών, πού άνανεώνει καί καλλιεργεί τήν ψυχή μας.

Δέν είναι τυχαίο λοιπόν τό ότι ή ήμέρα αύτή καθιερώθηκε ώς έπίσημη άργία ήδη άπό τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Είναι ήμέρα πού άνήκει στόν Κύριο!

2. Πόθος για την κοινή, θεία Λατρεία
Ή γυναίκα τήν όποία θεράπευσε ό Κύ­ριος στή Συναγωγή ήταν «συγκύπτου- σα καί μή δυναμένη άνακΰψαι εις τό παντελές»· ήταν δηλαδή πολύ καμπου­ριασμένη χωρίς νά μπορεί οϋτε έλάχιστα νά σηκώσει όρθιο τό κεφάλι της.

Είναι συγκινητικό τό ότι αύτή ή βασανισμένη γυναίκα, παρά τήν άσθένειά της ή όποία δυσκόλευε τήν καθημερινή ζωή της, δέν παρέλειπε αύτό πού ήταν βα­σικό καθήκον τών ‘Ιουδαίων: νά πηγαί­νει κάθε Σάββατο στή Συναγωγή για νά συμμετέχει στήν κοινή προσευχή καί τήν άκρόαση του Νόμου του Θεο.

Θα μπο­ρούσε λόγω της καταστάσεώς της νά δι­καιολογηθεί καί, ει’τε άπό άδυναμία ει’τε άπό ντροπή, νά παραμένει στό σπίτι της. ‘Ωστόσο ή πιστή αύτή γυναίκα σε­βόταν τήν έντολή του Θεού για τήν άργία του Σαββάτου καί φρόντιζε νά αγιά­ζει τήν ήμέρα αύτή μέ τή συμμετοχή της στήν ιουδαϊκή λατρεία.

Πόσο έλεγκτικό είναι τό παράδειγμά της για όσους εϋκολα βρίσκουν δικαιο­λογίες για νά άπουσιάζουν άπό τόν κυ­ριακάτικο έκκλησιασμό! ‘Όποιος θέλει νά είναι ζωντανό μέλος του Σώματος του

Χρίστου, της ‘Εκκλησίας, δέν σκέπτεται οϋτε τήν κούραση, οϋτε τήν ορθοστασία, οϋτε άλλες προφάσεις γιά νά άπουσιάζει άπό τήν εύχαριστιακή σύναξη.

Άν έκείνη ή συγκύπτουσα δέν ύπολόγιζε τόν κόπο γιά νά πηγαίνει στήν ιουδαϊκή Συναγω­γή, πολύ περισσότερο έμεΐς οι χριστια­νοί οφείλουμε νά ποθούμε καί νά προσ­δοκούμε τήν ώρα της θείας Λειτουργίας όπου «άοράτως συνών» βρίσκεται άνάμεσά μας «ό άνω τω Πατρί συγκαθήμενος» Κύριος’Ιησούς Χριστός.

3. Μοναδικά ελπίδα για ανόρθωση
Ή συγκύπτουσα μέ τήν τακτική καί θερμή συμμετοχή της στή Συναγωγή κάθε Σάββατο, φανέρωσε τή μεγάλη πί­στη καί τή βαθιά εύλάβειά της πρός τόν Νόμο του Θεού.

Γι’ αύτό καί ό Κύριος της χάρισε τήν υγεία της καί τήν άνόρθωσε. «Καί παραχρήμα άνωρθώθη καί έδόξα- ζε τόν Θεόν».

Μιλούν καί στήν πατρίδα μας γιά άνόρθωση του τόπου. Δυστυχώς όμως οι κυβερνήτες μας σχεδιάζουν καί νομοθε­τούν χωρίς νά ύπολογίζουν τόν Νόμο του Θεού. Κατήργησαν τήν άργία της Κυ­ριακής γιά νά αύξήσουν δήθεν τήν πα­ραγωγικότητα καί τήν κατανάλωση.

Άραγε δέν συνειδητοποιούν ότι μέ τή βε­βήλωση της ήμέρας του Κυρίου θά βυ­θίσουν τόν τόπο σέ μεγαλύτερο τέλμα;

«’Όσοι πιστοί», ας προσέξουμε νά μήν παρασυρθούμε άπό τό ρεύμα της άποστασίας. Ό μόνος τρόπος γιά νά άνακάμψουμε, είναι ή μετάνοια.

Ή μόνη έλπίδα γιά άνόρθωση είναι ή συμμόρφωσή μας μέ τό θέλημα του Θεού. Άν σεβόμαστε καί τιμούμε τήν άργία της Κυριακής, ό Κύριος δέν θά μας έγκαταλείψει. Θά μας άναγνωρίσει ώς πιστούς μαθητές Του καί θά μας χαρίσει μέ θαυμαστό τρόπο πλούσια τήν εύλογία Του.

Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ