Οι 24 Μικρές προσευχές του αγίου Ιωάννη.

Κύριε, μη στερήσης με των επουρανίων σου κ αιωνίων αγαθών.

 
Κύριε, λύτρωσαί με των αιωνίων κολάσεων.

 
Κύριε, είτε λόγω είτε έργω είτε κατά νουν κ διάνοιαν ήμαρτον, συγχώρησόν μοι.

 
Κύριε, λύτρωσαί με από πάσης αναγκης κ αγνοίας κ λήθης κ ραθυμίας κ της λιθώδους αναισθησίας.

 
Κύριε, λύτρωσαί με από παντός πειρασμού κ εγκαταλείψεως.

 
Κύριε, φώτισον την καρδίαν μου, ην εσκότισεν η πονηρά επιθυμία.

 
Κύριε, εγώ μεν ως άνθρωπος αμαρτάνω , συ δε ως Θεός ελέησόν με.

 
Κύριε, ίδε την ασθενεία της ψυχής μου κ πέμψον την χάριν σου εις βοήθειάν μου, ίνα εν εμοί δοξασθή το όνομά σου το άγιον.

 
Κύριε Ιησού Χριστέ, έγγραψον το όνομά του δούλου σου εν βίβλω ζωής, χαριζόμενός μοι κ τέλος αγαθόν.

 
Κύριε ο Θεός μου, ουκ εποίησα ουδέν αγαθόν’ αλλ’ αρξαίμην ποτέ τη ευσπλαγχία σου.

 
Κύριε, βρέξον εις την καρδίαν μου την δρόσον της χάριτός σου.

 
Κύριε ο Θεός του ουρανού κ της γης, μνήσθητί μου του αμαρτωλού, του αισχρού, του πονηρού κ βεβήλου κατά το μέγα έλεός σου, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου.

 
Κύριε, εν μετανοία με παράλαβε κ μη εγκαταλίπης με.

 
Κύριε, μη εισενέγκης με εις πειρασμόν.

 
Κύριε, δος μοι έννοιαν αγαθήν.

 
Κυριε, δος μοι δάκρυον κ μνήμην θανάτου κ κατάνυξιν.

 
Κύριε, δος μοι των λογισμών μου εξαγόρευσιν.

 
Κύριε, δος μοι ταπείνωσιν , εκκοπήν θελήματος κ υπακοήν.

 
Κύριε, δος μοι υπομονήν, μακροθυμίαν κ πραότητα.

 
Κύριε, εμφύτευσον εν εμοί την ρίζαν των αγαθών, τον φόβον σου.

 
Κύριε, αξίωσόν με αγαπάν σε εξ όλης της ψυχής μου κ της διανοίας μου κ της καρδίας, κ τηρείν εν πάστι το θέλημά σου.

 
Κύριε, σκέπασόν με από τε ανθρώπων πονηρών κ δαιμόνων κ παθών κ από παντός μη προσήκοντος πράγματος

 
Κύριε, ως κελεύεις, Κύριε, ως γινώσκεις, Κύριε, ως βούλει γενηθήτω το θέλημά σου εν εμοί

 
Κύριε, το σον θέλημα γενέσθω κ μη το εμόν, πρεσβείαις κ ικεσίαις της Παναγίας Θεοτόκου κ πάντων των Αγίων σου’ ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας. Αμήν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ