Αποστολικό Ανάγνωσμα. Προς Εφεσίους Επιστολής Παύλου. (ς:10-17).

Προκείμενον. Ἦχος δ’
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ.
Στίχ. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν.
Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα. (ς’:10-17)

Ἀδελφοί, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. Ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. Διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. Στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι· καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

10 Ἡ προτροπή λοιπόν πού μένει νά σᾶς κάνω, ἀδελφοί μου, εἶναι: Νά ἐνισχύεσθε μέ τή δύναμη πού σᾶς δίνει ἡ κοινωνία σας μέ τόν Κύριο καί πού πηγάζει ἀπό τήν πανίσχυρη δύναμή του.

11 Ντυθεῖτε ὁλόκληρο τόν ὁπλισμό μέ τόν ὁποῖο ὁπλί­ζει ὁ Θεός τούς στρατιῶτες του, γιά νά μπορεῖτε νά ἀντιστέκεστε στά πανοῦργα τεχνάσματα τοῦ διαβόλου.

12 Διότι πραγματικά δέν ἔχουμε νά παλέψουμε μέ ἀντιπάλους ἴδιους μέ μᾶς, μέ αἷμα καί σάρκα σάν τή δική μας· ἀλλά ἡ πάλη καί ὁ πόλεμός μας εἶναι μέ τίς ἀρχές, μέ τίς ἐξουσίες, μέ τά διαβολικά αὐτά τάγματα, μέ τούς κοσμοκράτορες πού ἐξουσιάζουν τό πλῆθος τῶν ἀνθρώπων πού εἶναι βυθισμένοι στό ἠθικό σκοτάδι πού ἐπικρατεῖ στόν κόσμο αὐτό.

Καλούμαστε νά παλέψουμε μέ τά πνευματικά ὄντα πού εἶναι γεμάτα πονηρία καί κατοικοῦν ἀνάμεσα στή γῆ καί στόν οὐρανό.

13 Ἐπειδή λοιπόν ὁ ἀγώνας εἶναι φοβερός, γι’ αὐτό πάρτε πάνω σας καί φορέστε τήν πανοπλία πού δίνει ὁ Θεός, γιά νά μπορέσετε νά ἀντισταθεῖτε τήν ἡμέρα πού ὁ πειρασμός θά σᾶς προσβάλει μέ δύναμη.

Κι ἀφοῦ ἐπιτελέσετε μέ ἀκρίβεια ὅλα τά καθήκοντά σας, νά σταθεῖτε στή θέση σας καί νά τήν κρατήσετε καλά.

14 Σταθεῖτε λοιπόν στήν παράταξη τοῦ ἀγώνα. Ζωσθεῖτε τήν ἀλήθεια σάν ζώνη, ὥστε ὁ φωτισμός τῆς ἀλήθειας νά σᾶς δίνει πνευματική δύναμη καί εὐκινησία.

Καί φορέστε ὡς θώρακα τή δικαιοσύνη, ὥστε νά εἶστε ἀπλήγωτοι ἀπό κάθε βέλος ἀδικίας καί νά μήν παρασύρεσθε σέ κανένα ἄδικο ἔργο ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων γύρω σας.

15 Καί φορέστε στά πόδια σας ὡς ὑποδήματα πού θά σᾶς διευκολύνουν νά περπατᾶτε ἐλεύθερα, τήν ἑτοιμό­τη­τα καί πρόθυμη δραστηριότητα πού δίνει στήν ψυ­χή ἡ τήρηση τοῦ Εὐαγγελίου, τό ὁποῖο παρέχει τήν εἰρήνη.

16 Μαζί μέ ὅλα αὐτά πάρτε ἐπάνω σας καί φορέστε ὡς θυρεό, δηλαδή στενόμακρη ἀσπίδα πού θά σᾶς σκεπάζει ὁλόκληρους, τήν πίστη, μέ τήν ὁποία θά μπορέσετε νά σβήσετε ὅλους τούς καυστικούς πειρασμούς τοῦ πονηροῦ πού μοιάζουν μέ πύρινα βέλη.

17 Καί δεχθεῖτε σάν περικεφαλαία τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας, ὥστε, ὅπως ἡ περικεφαλαία προστατεύει τό κεφάλι τοῦ στρατιώτη, ἔτσι νά περιφρουροῦν τή διάνοιά σας οἱ ἀγαθοί καί χαρούμενοι λογισμοί πού ἐμπνέει ἡ χριστιανική ἐλπίδα.

Πάρτε καί τό μαχαίρι πού δίνει τό Ἅγιον Πνεῦμα, καί τό ὁποῖο εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ